Подаръчен ваучер

 • Ваучерът представлява официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да получи туристическа услуга, предлагана от Гуд * Дей Холидей ООД , съответстваща на посочената във ваучера парична стойност, или на конкретно указаната във ваучера туристическа услуга
 • Ваучерът може да бъде използван за получаване на туристическа услуга само в офисите на Гуд Дей Холидей ООД
 • Ваучерът е валиден за срок от 12 месеца, считано от датата на издаването му.
 • Притежателят на ваучера има право да използва стойността на ваучера еднократно
 • В случай, че във ваучера не е указана конкретна туристическа услуга, то туристическата услуга за посочената във ваучера стойност се заявява предварително от притежателя и подлежи на потвърждение от страна на Гуд Дей Холидей ООД
 • В случай, че избраната и заявена от притежателя/приносителя на ваучера туристическа услуга е на по-голяма парична стойност от тази, посочена във ваучера, разликата се доплаща от притежателя/приносителя
 • В случай, че избраната и заявена от притежателя/приносителя на ваучера туристическа услуга е на парична стойност, по-малка от тази, посочена във ваучера, разликата в двете стойности не се възстановява от Гуд Дей Холидей ООД
 • Ваучерът не може да бъде заменен за паричната му равностойност или кредит
 • Ваучер с нарушена цялост се счита за невалиден
 • Гуд Дей Холидей ООД не носи отговорност за изгубен ваучер
 • Ваучерът не може да бъде преотстъпен на трето/и лице/а